júla 13, 2010

Očkovanie detí na Slovensku je povinné

R. S. Schrank

Očkovanie detí na Slovensku je povinné. Štát chce poskytovať deťom v zmysle charty práv dieťaťa povinné očkovanie. Tak neviem či preskočilo už mne alebo autorovi tohoto PR-článku na stránkach uvzsr.sk. Ak má niekto právo byť chránený pred infekčnými chorobami, tak mu to zaručíme formou povinnosti? Vyzerá to divne z hľadiska individuálneho zdravia, ale z hľadiska verejného zdravia je očkovanie logické. Treba len pochopiť, čo to verejné zdravie je?!

Úrad verejného zdravotníctva SR

Úrad verejného zdravotníctva vo svojom vysvetlení významu pravidelného povinného očkovania detí v SR uvádza: "očkovanie je jedným z najúspešnejších výdobytkov medicíny. Rozširovanie pochybností o tom, že očkovanie nie je účinné a bezpečné môže byť pre zdravie verejnosti veľmi škodlivé. Na Slovensku sa povinné očkovanie vykonáva od päťdesiatych rokov. Vďaka tomu sa u nás nevyskytujú ochorenia ako je detská obrna, záškrt, tetanus novorodencov a mladistvých a situácia vo výskyte ďalších ochorení, proti ktorým sa povinne očkuje je dlhodobo priaznivá. Pokiaľ by sme očkovanie nezaviedli, mali by sme vysoké počty chorých ako aj úmrtí. Ich liečba by bola oveľa nákladnejšia ako je očkovanie."

Okrem očkovania, ktoré sa mnohým javí hlavnou agendou, vykonáva úrad aj ďalšie činnosti. Jeho organizačná štruktúra napovie aké:
1. Hlavný hygienik - legislatíva a právo, krízové riadenie, verejné obstarávanie, kontrola, dozor, sťažnosti, audit.
2. Sekcia financovania, rozpočtu a prevádzky - rozpočtu a financovania, ekonomika a prevádzky úradu.
3. Sekcia ochrany a podpory zdravia v oblasti životného a pracovného prostredia - hygiena životného prostredia, preventívne pracovné lekárstvo, hygiena výživy, bezpečnosť potravín a kozmetických výrobkov, ochrana zdravia pred žiarením, objektivizácia faktorov životných podmienok.
4. Sekcia ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností - epidemiológia, hygiena detí a mládeže, lekárska mikrobiológia, podpora zdravia a výchova k zdraviu,
5. Sekcia medzinárodných vzťahov a komunikácie - medzinárodné vzťahy, komunikácia, organizácia a dokumentácia

Členstvo vo WHO

Prostredníctvom medzinárodných zmluvných vzťahov SR zabezpečuje najmä plnenie úloh v oblasti verejného zdravotníctva vyplývajúcich z členstva SR v EÚ, SZO (Svetová Zdravotnícka Organizácia - WHO) a iných medzinárodných organizáciách, najmä Rady Európy, OECD. Pre záujemcov je tu zoznam členov WHO (World Health Organization), rozdelených podľa jednotlivých kontinentov:

WHO v Európe

Ak chcete zistiť, ako sú na tom s povinným očkovaním detí v ostatných krajinách Európy, tu sú adresy na Ministerstvá zdravotníctva jednotlivých členských krajín SZO (WHO):