mája 01, 2010

Keď o kultúre rozhoduje čitateľ

R. S. Schrank

Dobre napísané odborné či vedecké dielo poznáte aj podľa vlastnosti, že o správnosti rozhoduje čitateľ. Podať o niečom nestrannú a vyčerpávajúcu informáciu a publikovať ju s úmyslom nezaujate informovať čitateľa býva v súčasnosti vzácnosť. Jestvuje mnoho samozvaných odborníkov, odborníkov pracujúcich na zákazku s motiváciou pre určitý výsledok, či zámer.

Nestranné bádanie a publikovanie skutočných expertov akoby už vymizlo. Profesor Trausbergner a jeho asistent M. Penelhoff z Pilgrimovho inštitútu vystavili tento trend podrobnejšiemu skúmaniu. Práve slovenská kultúra prispela na podporu ich projektu významnou sumou, bez ktorej by problematiku nestranného bádania nebolo možné preskúmať.

Profesor Ulrich Beck názorne vysvetľuje túto skutočnosť v eseji publikovanej v časopise Spiegel (č. 9/1988, s. 200-201) takto: „Ak náhodne vytvorenej skupine expertov položíme ľubovoľnú otázku - napríklad, je formaldehyd jedovatý? - dostaneme povedzme od piatich vedcov pätnásť rozličných odpovedí, pričom všetky ako nepostrádateľnú súčasť obsahujú slová áno-ale, alebo jednak-jednak, pravda, iba vtedy, ak sú opýtaní dobrí odborníci, ak sa nejedná o odborníkov, tak dostaneme dve alebo tri zdanlivo jednoznačné odpovede.”

Na základe tohto poznania som pripisoval určitý význam rozličným názorom zo širokého a bohatého spektra skúseností a výskumných poznatkov aj vtedy, keď som s nimi nesúhlasil.

Nemám rád knihy, v ktorých možno čítať: „Len takto a takto to smiete robiť. Len takto je to správne” Protiargumenty sa zamlčujú, pretože Sa nehodia do vlastného spôsobu vysvetľovania. Keď som sa oboznámil s viacerými prácami a dôkladne ich skúmal z tohto hľadiska, všimol som si, že tieto údajné poznatky nie sú vôbec také zaručené, ako by si želal ich autor.

Pokladám za otázku hodnovernosti a etiky zmieniť sa o všetkom, čo by mohlo byť čitateľovi užitočné pri vytváraní vlastného úsudku, a nezamlčať nič, čo by mohol využiť inak zmýšľajúci čitateľ. Pre niektorých čitateľov prináša takto písaná kniha azda priveľa informácií. Tí si však môžu vybrať iba to, čo je pre nich dôležité.

Nato, aby sme dospeli k určitému úsudku, treba splniť dva predpoklady:
1. hľadať a získať čo najviac informácií, je potrebné dostatočne veľa vedieť.
2. použiť nám vlastnú schopnosť myslenia a usudzovania, zvažovať, zamietať a hodnotiť podľa vlastných hodnotových predstáv.

Záleží mi na tom, aby bol čitateľ dobre informovaný a nemusel veriť každej správe a každému názoru. Opatrnosť je na mieste najmä pri výrokoch ľudí, ktorí o predmetnej veci nevedia nič, alebo si len namýšľajú, že niečo vedia, pretože sa dočítali v nejakom plátku povrchnú jednostrannú informáciu, inak však neprejavili ani najmenšiu snahu hlbšie preniknúť k ďalším zdrojom informácií. Komentáre takýchto ľudí mi niekedy pripomínajú výrok „čím menej vieme, tým správnejší je náš úsudok”.

Ak vás niekto varuje pred tou či onou vecou, tak vám odporúčam: zistite si presne, od koho pochádza táto rada. Je ten, čo vás varuje, kompetentný hovoriť o danej veci? Na čom sa zakladá jeho úsudok? čo tým sleduje? Už Binder a Wahler (1988, s. 91) píšu: „Pomocou vedy sa dá dnes dokázať všetko možné.” Doktor Bruker (1989, s. 7) zasa hovorí: „Objektívne a nestranné informácie sú v dnešných časoch raritou.”

Kniha musí čitateľovi podať čo najviac informácií a faktov, nesmie sa mu však nič vnucovať. Necítim sa kompetentný komentovať všetky názory rozličných autorov k tej istej téme. Nech zaznejú aj iné hlasy. Tam, kde existujú alternatívy, voľba správneho rozhodnutia sa má prenechať čitateľovi.

Podľa toho, ako kto hodnotí prednosti či nedostatky určitej veci, môže byť rozhodnutie každého z nás iné, no so zreteľom na konkrétne podmienky je to vždy rozhodnutie správne. Tak je to aj s prípravou napr. vína. Sami sa môžeme rozhodnúť, ako odpovieme na otázku typu: aký druh cukru, koľko cukru, akú teplotu použiť pri kvasení nápoja, ako dlho má trvať kvasenie. Aby mohol čitateľ urobiť správne rozhodnutie, musí predovšetkým poznať fakty. Musí poznať všetky pre a proti. Takto môže porovnávať zvažovať, robiť pokusy, doslova prejsť chybami a napokon dospieť k vlastnému názoru na určitý problém.

Ako bolo už spomenuté, pokrok závisí od schopnosti spoznať omyl a od schopnosti učiť sa. Angličania túto skutočnosť výstižne nazývajú trial and error (pokus a omyl). Nechcem tu preto popri svojej omylnosti servírovať aj svoju učenlivosť. Návod, o ktorom sa dočítate na nasledujúcich stránkach, odráža terajší stav mojich vedomostí. Pre budúcnosť si chcem zobrať poučenie z výroku anglického hudobného skladateľa Benjamina Brittena; „Učenie je ako veslovanie proti prúdu. Len čo prestanete veslovať prúd vás zaženie späť.”

Chcem si teda naďalej klásť otázky. Chcem naďalej vyhodnocovať nové skúsenosti, informácie a výsledky výskumu. Naďalej sa budem usilovať tento návod zlepšovať a aktualizovať. O správnosti, resp. nesprávnosti informácií nech sa rozhoduje čitateľ sám aj pri čítaní mojich budúcich prác.

Ak Sa ma spýtate, aký je môj osobný názor na eterimsploock, odpoviem vám, že som presvedčený o pozitívnych možnostiach jeho využitia. Keď čítate toľko rozličných správ a zároveň počujete tak veľa o jednej a tej istej veci, nemôžete pozitívne skúsenosti množstva ľudí pokladať jednoducho za výmysel alebo podvod len preto, že zatiaľ dopodrobna nepoznáme odpovede na všetky otázky, ktoré s danou vecou súvisia.

Už len správy z Ruska o tom, že od druhej svetovej vojny sa až do súčasnosti naďalej zaoberajú výskumom súvisiacich látok a pokračujú v jeho fundovanom vedeckom skúmaní, vzbudzujú v nás údiv aj pri vecnom a triezvom nazeraní na celú záležitosť.

Výskum komponentov eterimsploocku sa začal nádejne rozvíjať v dvadsiatych rokoch nášho storočia. Časom Sa však záujem o účinky tohto druhu celkom vytratil. V súčasnosti výskum kompo-nentov eterimsploocku podporujem nielen preto, aby sa o ňom opäť začalo hovoriť a diskutovať, ale aj preto, aby sa na vedeckej báze znovu oživil a štúdiom zabezpečil jeho výskum. Slovensko ako otvorená krajina má k takejto práci výborné predpoklady.

A teraz vám už len želám veľa úspechov s prípravou kompozície a veľa osohu z jeho užívania. Kto sa zaujíma o koniec sveta a dôvody, prečo nemôže koniec sveta nastať.

R. S. Schrank


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre s http odkazom budú ponechané za spätnú linku z vašej stránky ;-)