septembra 27, 2011

História slovenskej kultúry

kultúra začína u Cyrila a Metoda
Slovenská kultúra spojená s vývinom českých krajín ako geograficko-politického územia má svoju bohatú históriu. Nositeľmi kultúry a duchovnej tvorby na československom území boli nielen príslušníci českej a slovenskej národnosti a potom českého a slovenského národa, ale aj príslušníci iných národností a národov, ktoré pod vplyvom ekonomicko-politického vývinu utvárali alebo osobitné národnostné enklávy (Nemci, Poliaci), prípadne ucelené územia (Maďari, Ukrajinci), alebo sa sformovali ako spoločenské skupiny v jednotlivých mestách (napr. nemeckí mešťania, remeselníci, baníci, hutníci).

Českú a slovenskú kultúru chápeme ako aktívne pôsobiace prejavy materiálnej a duchovnej tvorby Čechov a Slovákov a tvorby príslušníkov iných národov a národností spojených s obyvateľstvom českého a slovenského územia bez ohľadu na národnosť.

Obidve kultúry prijímali podnety od kultúr iných národov a pozitívne reagovali na ich hodnoty. Boli to najmä hodnoty antickej (gréckej, rímskej) kultúry a jej dedičov a kultúr susedných národov. Hlboké a plodné vzťahy si utvárali ku kultúre slovanských národov. K začiatkom tejto orientácie patrí kultúrna misia slovanských apoštolov Cyrila a Metoda. K ich dielu sa hlásia nielen Česi a Slováci ale aj ďalšie slovanské národy. Od 18. storočia silnela orientácia na slovanské národy, najmä na mohutný ruský národ. Tento vzťah je pre českú a slovenskú kultúru dôležitý, lebo pomáhal formovať ich osobitosť.

Rovnako dôležitý je aj vzťah k českej kultúre, s ktorou slovenskú kultúru spájal nielen spoločný osud utláčaného národa, ale aj jazyková blízkosť, spoločný jazyk užívaný od 15. do 19. storočia v rozličných formách. Tradícia vzťahov českej a slovenskej kultúry je obsahom i formami najbohatšia. Kultúrne obdobie Veľkej Moravy pokladáme za spoločný duchovný odkaz našich národov.

2 komentáre:

  1. Profil slovenskej kultúry15. októbra 2020 o 16:03

    Univerzitná knižnica v Bratislave pripravovala v rokoch 2015–16 nový slovensko-anglický internetový portál „Profil slovenskej kultúry“, ktorého cieľom bolo vytvoriť on-line sprievodcu po slovenskej kultúre. Portál poskytuje prostredníctvom atraktívnych a spoľahlivých ilustrovaných súhrnov prehľad o jednotlivých oblastiach kultúry a umenia, pričom komplexne mapuje bohaté kultúrne dedičstvo krajiny.

    OdpovedaťOdstrániť
  2. Radu vlády Slovenskej republiky pre kultúru15. októbra 2020 o 16:07

    (ďalej len „rada") zriadila vláda SR s cieľom posilniť význam kultúry a potrebu systematického dialógu, ako aj nevyhnutnosť koordinovaného postupu medzi rezortom kultúry, inými ministerstvami a ústrednými orgánmi štátnej správy, zástupcami územnej samosprávy a osobnosťami kultúrnej obce na základe programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012 – 2016 svojím uznesením č. 456/2012 dňa 12. septembra 2012 ako poradný, koordinačný a iniciatívny orgán vlády pre riešenie otázok súvisiacich s rozvojom, tvorbou a podporou kultúry a uchovávaním kultúrneho dedičstva. Citovaným uznesením vlády bol schválený štatút rady, ktorý upravuje postavenie, pôsobnosť, zloženie a orgány rady.

    OdpovedaťOdstrániť

Komentáre s http odkazom budú ponechané za spätnú linku z vašej stránky ;-)